Aandelensplitsing: betekenis stock split & reverse stock split (2024)

Geschatte leestijd: 5 minutes

Aandelensplitsing: betekenis stock split & reverse stock split (1)

Stock splits en reverse stock splits zijn een bijzonder, maar veelvuldig voorkomend fenomeen binnen de financiële wereld. Maar wat is een aandelensplitsing precies? Wat zijn de gevolgen van een aandelensplitsing en waar dient u op te letten?

In dit artikel zullen we de concepten van stock splits en reverse stock splits grondig onderzoeken en enkele voorbeelden bekijken van bekende bedrijven die deze splitsingen hebben doorgevoerd. Bent u op zoek naar een online broker waarmee u wereldwijd in talloze aandelen kuntbeleggen? Klik danhier.

Inhoud

 • Aandelensplitsing
  • Stock Split (aandelensplisting)
  • Reverse stock split
 • Aandelen handelen via LYNX?

Aandelensplitsing

Regelmatig laten aandelensplitsingen de wenkbrauwen van beleggers fronsen. Ineens hebben zij meer of juist minder aandelen in bezit en is de koers plotseling drastisch anders. Een aandelensplitsing gebeurt niet zomaar en heeft vaak een goede reden. In dit artikel gaan we daar uitgebreider op in. Er zijn 2 soorten splitsingen te onderscheiden. De gewone stock split en de reversed stock split.

Stock Split (aandelensplisting)

Een aandelensplitsing is simpelweg het verlagen van de nominale waarde (beurskoers) van een aandeel met een bepaalde factor. Tegelijkertijd worden er meer aandelen uitgegeven met diezelfde factor. Hierdoor wordt de prijs van een aandeel dus verlaagd, zonder dat het totale nominale aandelenkapitaal verlaagd wordt. Er komen dus extra aandelen bij, maar er treedt geen verwatering op. De verdeling wordt veranderd, maar de totale waarde van het aandelenbezit blijft gelijk.

Er vindt geen verhoging van het kapitaal plaats en er worden geen nieuwe aandelen geplaatst.Voor deze operatie is wel een statutenwijziging verplicht. In de statuten van de onderneming is namelijk het maatschappelijk kapitaal opgenomen met daarbij de verdeling in aandelen. Echter mag deraad van bestuur van een bepaalde onderneming een stock split wel uitvoeren zonder goedkeuring van de aandeelhouders.

vOORBEELD

Voorbeeld stock split

Als de nominale waarde met een factor van 2 wordt verlaagd, dan wordt het aantal aandelen met diezelfde factor 2 verhoogd. Indien u eerst 10 aandelen bezat van $ 500, dan bezit u na de aandelensplitsing dus 20 aandelen van $ 250.In beide gevallen is uw positie $ 5000 waard.

Doel van stock split

De hoogte van de beurskoers van een aandeel kan een reden zijn om een aandelensplitsing door te voeren. Een aandeel dat bijvoorbeeld $ 1500 kost, is minder toegankelijk voor particuliere beleggers dan een aandeel van $ 50. Omdat er op een lagere koers meer potentiële beleggers zijn, heeft een stock split dus een positief effect op de liquiditeit van het aandeel. En doordat er meer aandelen in omloop komen, wordt de verhandelbaarheid ook vergroot. Meer beleggers kunnen een stukje van het bedrijf in handen krijgen. Stock splits hebben ook een psychologisch effect. Een lagere prijs per aandeel kan het sentiment onder beleggers verbeteren, waardoor het aandeel aantrekkelijker wordt.

Voorbeeld van een Stock Split

Aandeel Apple: Stock Split Ratio 4:1 (Augustus 2020)

Voor de stock split had Apple een aandelenkoers van ongeveer $ 400 per aandeel. Na de 4:1 stock split kreeg elke aandeelhouder vier nieuwe aandelen voor elk oud aandeel dat ze bezaten. Hierdoor werd de nieuwe prijs van het aandeel Apple ongeveer $100. De totale waarde van de investering bleef echter hetzelfde voor de bestaande aandeelhouders.

Stock Split – Berkshire Hathaway

Een bedrijf dat erom bekend staat nog nooit een aandelensplitsing te hebben doorgevoerd, ondanks de hoge prijs, is Berkshire Hathaway (BRK.A). Volgens Buffett zou het splitsen van zijn aandeel in strijd zijn met zijn buy-and-hold beleggingsfilosofie. Om kleinere beleggers toch tegemoet te komen, werd er een tweede notering opgezet; Berkshire Hathaway Inc Class(BRK.B).

Reverse stock split

Een bedrijf kan er ook voor kiezen om een omgekeerde aandelensplitsing te doen. De reverse stock split is eigenlijk precies het omgekeerde van een normale stock split. Ditmaal wordt de nominale waarde (beurskoers) van een aandeel verhoogd met een bepaalde factor.Tegelijkertijd wordt het totaal uitstaande aandelen verminderd met dezelfde factor. Hierdoor wordt de prijs van een aandeel dus verhoogd, zonder dat het totale nominale aandelenkapitaal verhoogd wordt. De verdeling wordt dus wederom veranderd, maar de totale waarde van het aandelenbezit blijft gelijk. Er vindt geen verlaging van het kapitaal plaats.

Voor deze operatie is ook altijd een statutenwijziging verplicht. In de statuten van de onderneming is namelijk het maatschappelijk kapitaal opgenomen met daarbij de verdeling in aandelen.Een raad van bestuur van een bepaalde onderneming mag een reverse split wel uitvoeren zonder goedkeuring van de aandeelhouders.

Voorbeeld

Voorbeeld reverse stock split

Als de nominale waarde met een factor van 10 wordt verhoogd, dan wordt het aantal aandelen met diezelfde factor 10 verlaagd.Indien u eerst 1000 aandelen bezat van $ 1, dan bezit u na de aandelensplitsing dus 100 aandelen van $ 10. In beide gevallen is uw positie $ 1000 waard.

Redenen reversed stock splits

Een reverse stock split geeft veelal een minder positief signaal af. Het gaat hier meestal om aandelen met een zeer lage waarde. Pennystocks (aandelen onder de € 1) geven een negatief signaal af naar beleggers. Er is namelijk vaak een goede reden dat een aandeel zo laag noteert. Tijdens beursgangen zal de prijs vaak enkele tientjes bedragen. Een zeer lage koers is dus slecht voor het imago van een bedrijf. Het aandeel is dan mogelijk niet aantrekkelijk voor nieuwe investeerders. Als een bedrijf dan bijvoorbeeld nieuwe aandelen wilt uitgeven om geld op te halen, is een hogere koers aantrekkelijker. Een omgekeerde aandelensplitsing heeft vaak dan ook als doel het beleggersvertrouwen te herstellen. Een hogere prijs per aandeel wordt doorgaans geassocieerd met een betere prestatie van het bedrijf.

Ten tweede verbetert een omgekeerde aandelensplitsing de verhandelbaarheid. Een minimale koerswijziging zal bij een aandeel van bijvoorbeeld $ 0,20 al een flinke procentuele beweging betekenen. Daarnaast kan de beursnotering in gevaar komen. Sommige beurzen hanteren minimumwaarden per aandeel. In 2007 maakte de Amsterdamse beurs zelfs bekend dat zij af wilde van aandelen met een waarde van minder dan€ 1 per aandeel. Euronext adviseerde bedrijven zelfs om over te gaan tot omgekeerde aandelensplitsingen om ongewenste speculatie te voorkomen.

Ook kunnen omgekeerde aandelensplitsingen worden gebruikt om het aantal aandeelhouders te verminderen. Kleinere aandeelhouders worden gedwongen hun aandelen in te leveren, wat zou kunnen betekenen dat ze geen aandelen van de onderneming meer bezitten. In dit geval ontvangt de belegger de waarde van de aandelen in contanten.

Aandelen handelen via LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot 150 beurzen in meer dan 33 landen. Bekijk het aanbod:

16-01-2024

De beste Nederlandse dividend aandelen voor 2024

27-12-2023

De beste ESG aandelen voor 2024

20-12-2023

Beste aandelen voor 2024 volgens Justin Blekemolen

13-12-2023

Beleggen in de beste cloud aandelen van 2024

13-12-2023

De beste Belgische dividendaandelen voor 2024

01-12-2023

Ontdek de kunst van slimmer beleggen met ons e-book

20-09-2023

MSCI World Index: betekenis en samenstelling uitgelegd

18-09-2023

Leverage Trading: De Basis en Praktische Implicaties

11-09-2023

Term structure voor opties en futures: alles wat u moet weten

28-08-2023

Wat is een bull trap en hoe kunt u dit voorkomen?

--- ---

--- (---%)

Mkt Cap

Vol

Hoogste dagkoers

Laagste dagkoers

---

---

---

---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart

Delen:

Tweet

Delen

Whatsapp

Delen

E-mail

Link kopiëren

Printen

Justin Blekemolen

Stuur een bericht naar Justin Blekemolen

As an enthusiast and expert in finance and stock markets, I've delved into various aspects of investment strategies, financial instruments, and market dynamics. Through hands-on experience and continuous learning, I've developed a comprehensive understanding of concepts like stock splits and reverse stock splits, which are fundamental to navigating the intricacies of the financial world.

Stock splits and reverse stock splits are common occurrences in the financial realm, each with its unique implications for investors and companies alike. Understanding these concepts is crucial for anyone seeking to make informed investment decisions or comprehend market dynamics.

Let's break down the key concepts mentioned in the provided article:

 1. Stock Split (aandelensplitsing):

  • A stock split involves the division of existing shares into multiple shares, effectively lowering the nominal value (share price) per share while increasing the number of shares outstanding.
  • The total market capitalization remains unchanged after a stock split.
  • Stock splits are often initiated to lower the share price, making it more accessible to a broader range of investors, thereby enhancing liquidity and marketability.
  • Example: Apple's 4:1 stock split in August 2020, which increased the number of shares outstanding while reducing the share price, maintaining the total value of investors' holdings.
 2. Reverse Stock Split (omgekeerde aandelensplitsing):

  • A reverse stock split is the opposite of a regular stock split, where the nominal value per share increases, and the number of outstanding shares decreases proportionally.
  • Reverse stock splits are typically undertaken to increase the share price, improve investor perception, and comply with exchange listing requirements.
  • Example: If a company executes a 1:10 reverse stock split, shareholders receive one share for every ten they previously held, but the share price increases accordingly.

Understanding these concepts provides insight into corporate actions, investor sentiment, and market dynamics, essential for navigating the complexities of the financial world and making informed investment decisions.

Aandelensplitsing: betekenis stock split & reverse stock split (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 5445

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.